شما عظیم تر از آنی هستید که می اندیشید

دریایی بی کران یا گودالی کوچک فرقی نمی کند زلال که باشی آسمان ازآن توست...

« ۴٠ عذر و بهانه ی مشهور » ٢

 

 

٢١- اگر از فرصت های گذشته استفاده کرده بودم

٢٢- اگر دیگران اعصابم را خراب نمی کردند

٢٣- اگر مجبور نبودم خانه داری کنم

٢۴- اگر رئیسم مرا تشویق کرده بود

٢۵- اگر می توانستم پولی پس انداز کنم

٢۶- اگر کسی را داشتم که به من کمک کند

٢٧- اگر خوانواده ام مرا درک می کرد

٢٨- اگر در شهر بزرگتری زندگی می کردم

٢٩- اگر آزادی عمل داشتم

٣٠- اگر می توانستم از شر بدهی خلاص شوم

٣١- اگر شکستنخورده بودم

٣٢- اگر با من مخالفت نمی کردند

٣٣- اگر تا این اندازه نگرانی نداشتم

٣۴- اگر می توانستم با شخص مناسبی ازدواج کنم

٣۵- اگر مجبور نبودم این قدر کار کنم

٣۶- اگر پولم را از دست نداده بودم

٣٧- اگر برای خودم کار می کردم

٣٨- اگر گذشته ای ناراحت کننده نداشتم

٣٩- اگر ستاره اقبال بهتری داشتم

۴٠- اگر می توانستم کمک بگیرم

 

نوشته شده در شنبه ٢٩ فروردین ۱۳۸۸ساعت ۱:٤٧ ‎ب.ظ توسط مسعود علوی نظرات () |

دشواری بهانه ای است که در تاریخ هرگز آن را

قبول نخواهد کرد.

 

 

« ۴٠ عذر و بهانه ی مشهور » ١

 

اشخاص نا موفق از ویژگی های مشترک بر خوردارند. داشتن عذز و بهانه. آنها مشکلات و شرایط نامطلوب و عوامل بیرونی را مسئول شکست و عدم موفقیت خود می دانند.یکی از تحلیل گران که در مورد شخصیت این اشخاص بررسی کرده، فهرستی از رایج ترین عذر و بهانه های این افراد تهیه کرده است.وقتی این فهرست را می خوانید ببینید چند مورد از این بهانه سازی ها در مورد شما صدق می کند.

١-اگر من همسر و خانواده داشتم

٢-اگر به قدر کافی پارتی داشتم

٣-اگر آموزش خوبی دیده بودم

۴-اگر می توانستم کاری پیدا بکنم

۵-اگر سالم بودم

۶-اگر فقط وقت داشتم

٧-اگر شرایط بهتر بود

٨-اگر دیگران مرا درک می کردند

٩-اگر موقعیت مکانی و زمانی من متفاوت بود

١٠-اگر می توانستم زندگی ام را از نو اداره کنم

١١-اگر از حرف دیگران نمی ترسیدم

١٢-اگر به من شانس می دادند

١٣-اگر دیگران می گذاشتند

١۴-اگر برایم اتفاقی نیفتد

١۵-اگر جوانتر بودم

١۶-اگر می توانستم کاری را که می خواهم انجام بدم

١٧-اگر ثروتمند به دنیا آمده بودم

١٨-اگر می توانستم اشخاص مناسبی را پیدا کنم

١٩- اگر استعداد بعضی ها را داشتم

٢٠-اگر جرات ابراز وجود داشتم

نوشته شده در پنجشنبه ٦ فروردین ۱۳۸۸ساعت ٢:٢٩ ‎ب.ظ توسط مسعود علوی نظرات () |

Design By : Mihantheme